Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe
  Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego
  www.hospicjumslaskie.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o
  ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Fundacja Śląskie Centrum Hospicyjne im.
Św. Ojca Pio, adres: ul. Stolarzowicka 11/1,41-923 Bytom, KRS: 0001054220, NIP:6263056366,
REGON:526194882, adres poczty elektronicznej: biuro@hospicjumslaskie.pl(dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

1.Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
 • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
 • świadczenia usług społecznościowych,
 • promocji oferty Administratora,
 • marketingu, remarketingu, afiliacji,
 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
 • działań analitycznych i statystycznych,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych
funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej
  wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego
podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności,
firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).

VII. Prawa Użytkowników
1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia
zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o
zgodę przed jej cofnięciem).
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy
przesłać na adres: biuro@hospicjumslaskie.pl.
3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od
jego otrzymania.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że
przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies
1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach
przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego
mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu
przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe
1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników
nie zostaną ograniczone.
2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy
prawa polskiego.